PUJCTE SI ME.cz


Smlouva o výpůjčce

uzavřená podle § 2193 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Mezi smluvními stranami

1. PŮJČITELEM: EASY4U s.r.o.
sídlo: Nádražní 449, Paskov 739 21
zastoupená: Bc. Petrem Michnou
IČ: 26402327
DIČ: CZ26402327
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 55413
bankovní spojení: 2200236404/2010 FIO Banka
mobil: 602 505 764
email: petr.michna@easy4u.cz

2. VYPŮJČITELEM:
Specifikovaným dle objednávky o výpůjčce, která je nedílnou součástí „Smlouvy o výpůjčce“


se uzavírá tato smlouva o výpůjčce:

I. PŘEDMĚT VÝPŮJČKY

1. Půjčitel je vlastníkem přístroje - monitoru dechu Baby Control Digital model:………………….. výrobní číslo ………………………. . Přístroj slouží k monitorování dechu dítěte ohroženého SIDS.

2. Obsah balení:
Baby Control Digital BC – 200: řídící jednotka, 1 senzorové deska, propojovací kabel, návod k použití.
Baby Control Digital BC – 220i pro dvojčata: řídící jednotka, 2 x senzorová deska, propojovací kabel, návod k použití.

3. Touto smlouvou půjčitel přenechává k dočasnému užívání uvedený přístroj vypůjčiteli, tedy aby jej užíval za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny, a vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčiteli, jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však do konce sjednané doby.

4. Výše půjčovného se odvíjí od zapůjčeného modelu monitoru dechu a délky výpůjční doby. Cena je vyčíslena v objednávce, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
 


II. PODMÍNKY VÝPŮJČKY

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.

2. Vypůjčitel je povinen seznámit se s obsluhou přístroje a požadavky na jeho údržbu dle návodu k použití, který je součástí balení výrobku a dodržovat tyto uvedené požadavky po celou dobu zápujčky.

3. Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je povinen přístroj užívat řádně v souladu s účelem, který je stanoven v bodě III této smlouvy. Dále je vypůjčitel povinen chránit přístroj před poškozením, odcizením nebo zničením.
4. Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat přístroj k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby přenechání dle této smlouvy.

5. K předání přístroje a jeho převzetí vypůjčitelem došlo ke dni doručení zboží zaslaného půjčitelem na vypůjčitelem zadanou adresu v objednávce.
6. K vrácení předmětu výpůjčky dojde ke dni odeslání zboží zaslaného vypůjčitelem na adresu půjčitele uvedenou ve splově o výpujčce. Dopravné hradí vypůjčitel. Předmět výpůjčky musí být půjčiteli vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.III. DOBA A ÚČEL VÝPŮJČKY

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli přístroj dle bodu I odst. 1 této smlouvy za účelem monitorování dechu rizikového kojence v souladu s Návodem k použití přístroje, který je součástí balení zapůjčeného monitoru dechu..

2. Doba výpůjčky se sjednává na dobu uvedenou v objednávce, která tvoří přílohou této smlouvy.

3. V případě, že se vypůjčitel rozhodne pro prodloužení výpůjční doby monitoru dechu, bude písemně informovat půjčitele k vypracování dodatku smlouvy. Na základě dodatku bude fakturováno příslušné výpujčné.IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Přístroj /monitor dechu/ BABY Control Digital BC 200 má hodnotu 2.370,-Kč. V případě, že vypůjčitel nevhodným zacházením přístroj poškodí takovým způsobem, že bude nefunkční, je povinen uhradit 100% hodnoty monitoru půjčiteli.

Přístroj /monitor dechu/ BABY Control Digital BC 220i má hodnotu 3.970,-Kč. V případě, že vypůjčitel nevhodným zacházením přístroj poškodí takovým způsobem, že bude nefunkční, je povinen uhradit 100% hodnoty monitoru půjčiteli.


2. Poskytnutá záloha vypůjčitelem je vratná v plné výši, pokud nenastane situace popsaná v bodech a) a b)

Výše vratné zálohy pro Baby Control Digital BC – 200: 500,- Kč
Výše vratné zálohy pro Baby Control Digital BC – 220i: 500,- Kč

a) V případě poškození výrobku bude z uvedené zálohy hrazena oprava výrobku.
b) V případě, že vypůjčitel přístroj nevrátí v dohodnutém termínu, bude z poskytnuté zálohy uhrazeno výpujčné v měsíční výši pro každý následující měsíc výpůjčky.

3. Jestliže půjčitel zjistí, že vypůjčitel neužívá věc řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby výpůjčky. Vypůjčitel je v tomto případě povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl půjčitelem k vrácení vyzván.

4. Vypůjčitel je během doby trvání této smlouvy povinen půjčíteli neprodleně oznámit změnu kontaktních údajů adresy trvalého bydliště, telefonního čísla, mailové adresy.

5. Cena za dopravu zboží

a) Dodání zboží zdarma prostřednictvím služby PPL – hradí půjčitel.
b) Vrácení zboží prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby – hradí vypůjčitel.

6. Obsah této smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku.
7. Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností smluvních stran občanský zákoník v platném znění.

8. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem převzetí objednaného zboží ze strany vypůjčitele.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy resp. souhlasem se smluvními podmínkami učiněným při objednání výpujčky prostřednictvím internetových stránek společnosti easy4u s.r.o..


11. Výpujčitel tímto uděluje Půjčiteli jako správci dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních i jiných obdobných údajů, které Půjčitel získal od Vypůjčitele a ohledně Vypůjčitele v souvislosti s touto Smlouvou o výpůjčce, a to také za účelem propagace všech produktů poskytovaných, popř. dodávaných Půjčitelem. Půjčitel se zavazuje, že tyto údaje nepředá třetím osobám (vyjma případu vymáhání pohledávek z této Smlouvy o výpůjčce) a zdrží se všech kroků, které by vedly k jejich uveřejnění. Vypůjčitel tímto uděluje Půjčiteli výslovně souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., ke zpracovávání osobních údajů Vypůjčitele a k přiřazování k nim dalších osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Vypůjčitel si je vědom uděleného souhlasu, je si vědom, které osobní údaje dle definice uvedené v zákoně č.101/2000 Sb. je Půjčitel oprávněn zpracovávat a také souhlasí s tím, že Půjčitel je oprávněn získané osobní údaje předat jinému správci dle zákona č. 101/2000 Sb. a to zejména za účelem zajištění technické a administrativní podpory a nabízení obchodu a služeb. Výše uvedený souhlas dává Vypůjčitel na dobu platnosti Smlouvy o výpůjčce a závazků a povinností z ní plynoucích. Vypůjčitel tímto výslovně prohlašuje, že byl informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je výše uvedený souhlas dáván, jakému správci, tj. Půjčiteli, a na jaké období. Půjčitel si je vědom svých povinností jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., tj. dbát ochrany poskytnutých osobních údajů.

12. Příloha: Objednávka výpujčky u společnosti EASY4U s.r.o.

Ostatní dle obchodních podmínek z www.detskachuvicka.cz